ارسال رتبه های نهایی رتبه بندی معلمان به مناطق

ارسال رتبه های نهایی رتبه بندی معلمان به مناطق

به گزارش لالی تایمز، بر اساس اخبار رتبه بندی معلمان، رتبه های معلمان مشخص شد و به مناطق ارسال گردید و در اختیار هیئت ممیزه قرار گرفت . در این مرحله هیئت ممیزه رتبه های معلمان را تایید می کنند در صورت لزوم ارجاع به ارزیاب خواهد شد. و پس از ان رتبه ها در