شاهکار هنری علیرضا ورناصری و وزیر ارشاد برای لالی!     اختصاص ۱۵ میلیون تومان برای حمایت مالی جامعه هنری لالی!

شاهکار هنری علیرضا ورناصری و وزیر ارشاد برای لالی! اختصاص ۱۵ میلیون تومان برای حمایت مالی جامعه هنری لالی!

  یکی از مصوبات سفر وزیر ارشاد با پیگیری علیرضا ورناصری اختصاص ۱۵ میلیون تومان حمایت مالی برای هنرمندان لالی بود.   اینکه آقای ورناصری و وزیر ارشاد در کدام دوره زمانی سیر می کنند نمی دانیم اما، اختصاص این مبلغ ناچیز برای جامعه هنری چیزی جز تحقیر آن ها نیست!