حکومت خود مختار برخی مدیران مدارس در لالی!!  وقتی این مدیران گوششان بدهکار هیچکس نیست!

حکومت خود مختار برخی مدیران مدارس در لالی!! وقتی این مدیران گوششان بدهکار هیچکس نیست!

  به گزارش لالی تایمز، برخی مدیران مدارس در لالی گویا حکومت خود مختار تشکیل داده اند و گوششان به هیچ چیز و هیچکس بدهکار نیست! بعنوان مثال، یکی از قدیمی ترین مدارس لالی که اکثر آموزگاران آن خانم هستند در دو سال گذشته یکی از پر تنش ترین مدارس شهرستان بوده است تا جایی