قبولی فرزند بختیاری در آتش سوزی جنگلهای زاگرس

قبولی فرزند بختیاری در آتش سوزی جنگلهای زاگرس

آتش سوزی جنگل های زاگرس هرچند تلخ و ناگوار غم انگیز بود اما آزمون بزرگی بود برای شناخت ظرفیت ها و کسب تجربیات برای اتفاقات احتمالی و همچنین زنگ بیدار باشی برای مسئولین. در این بین، جا دارد از نیروهای مردمی و نهادهایی که جهت دفاع از ارزشهای مادی و معنوی زاگرس تلاش کردند تقدیر