تجلیل از نویسندگان شهرستان لالی و ابهامات آن!

تجلیل از نویسندگان شهرستان لالی و ابهامات آن!

  روز شنبه از تعدادی از نویسندگان شهرستان لالی لالی به مناسب روز قلم تجلیل به عمل آمد. اقدامی هرچند قابل ستایش اما بیشتر از آن قابل نقد. قابل نقد به چند دلیل: اول آنکه، علی رغم آنکه دعوت از برخی از عزیزان دعوت شده برای تجلیل، قابل ستایش بود، اما به نظر می رسد